Časté dotazy

1) Vydávání stanovisek a vyjádření Povodí Moravy, s.p.

Pro vydání stanoviska správce povodí, popř. vyjádření nebo sdělení, je třeba předložit žádost (obsahující identifikaci místa stavby, stupeň řízení, ke kterému je stanovisko třeba, identifikační údaje žadatele – doručovací adresa, telefon popř. e-mail) a podklady, které navrhovaný záměr specifikují. Tyto podklady se liší podle typu a rozsahu navrhovaného záměru.

Jak požádat Povodí Moravy, s.p. o stanovisko?

Žádosti o stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p. K žádosti přiložte doplňující přílohy (projektová dokumentace apod.). Žádosti vyřizuje útvar správy povodí, kontakt na sekretariát – paní Lucie Kubová, tel. 541 637 422, e-mail: kubova@pmo.cz.

Chtěl bych si vybudovat studnu a odebírat z ní vodu pro zalévání trávníku, co potřebuji od Povodí Moravy, s.p.?

O povolení ke stavbě studny a k odběru podzemních vod je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud si úřad po Vás vyžádá stanovisko správce povodí, pak je potřeba zaslat písemnou žádost s doložením mapy (včetně vyznačení pozemku, na kterém má být studna vybudována) a projektovou dokumentaci studny s posudkem hydrogeologa.

Chtěl bych odebírat vodu z blízkého potoka, potřebuji povolení od Povodí Moravy, s.p.?

O povolení k odběru povrchové vody z vodního toku je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud je tok ve správě našeho podniku, vydáváme pro potřeby vodoprávního úřadu stanovisko správce vodního toku a k jeho vydání potřebujeme doložit písemnou žádost a mapu s vyznačením řeky (potoka) a pozemku, na kterém má být voda použita.

Chtěl bych si postavit domovní čistírnu odpadních vod. Jaké podklady potřebuji pro stanovisko Vašeho podniku?

Pro vydání požadovaného stanoviska potřebujeme doložit písemnou žádost, mapu s vyznačením pozemku, na kterém má být ČOV postavena se zákresem místa vyústění do vodního toku a jednoduchou projektovou dokumentaci domovní ČOV.

Chtěl bych si postavit dům na pozemku, který se nachází blízko řeky, co potřebuji od Povodí Moravy, s.p.?

Pokud je vodní tok ve správě našeho podniku, vydáváme stanovisko správce vodního toku a k jeho vydání a případnému stanovení podmínek potřebujeme doložit písemnou žádost (jméno, příjmení, obec, k.ú., pozemek, název vodního toku) a mapu s vyznačením řeky (potoka) a pozemku, na kterém má být rodinný dům postaven.

Potřebuji vyřídit povolení k nakládání s vodami, co potřebuji od Povodí Moravy, s.p.?

Vyhláška (č. 432/2001 Sb.) stanovuje, které doklady podle povahy druhu nakládání s vodami žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu. Jedním z těchto podkladů je stanovisko správce povodí a vyjádření příslušného správce toku. Pro vydání uvedeného stanoviska a vyjádření je nutné doložit písemnou žádost o stanovisko s přesnou specifikací záměru, mapu s vyznačením místa a kopii stávajícího povolení k nakládání s vodami (pokud bylo v minulosti již vydáno).

 

2) Povinnosti vlastníků vodních děl a pozemků koryt vodních toků

Kdo je povinen pečovat o koryto vodního toku?

Jedná-li se o přirozené koryto vodního toku, tedy o pozemek, je potom povinností vlastníka pozemku také péče o koryto vodního toku. Jedná-li se o upravené koryto vodního toku, tedy vodní dílo, je povinností vlastníka vodního díla udržovat vodní dílo v řádném stavu, tj. v povoleném stavu, dodržovat provozní a manipulační řád a další v závislosti na účelu vodního díla.

Když jsem vlastníkem pozemku, přes který teče přirozené koryto vodního toku, co je mou povinností?

Povinnosti vlastníků pozemků koryt vodních toků upravuje zákon č. 254/2001 Sb. Tito vlastníci pozemků jsou povinni strpět na svých pozemcích břehové porosty, znamená to především, že musí strpět břehové porosty v takovém stavu, jaký je nezbytný z hlediska např. stability koryta vodního toku. Dále musí udržovat břehy koryt všech vodních toků na svých pozemcích ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vodního toku a přitom odstraňovat překážky plynulého toku vody a cizorodé předměty v korytě vodního toku. Tuto povinnost vlastníci pozemků koryt vodních toků nemají, pokud jde o nánosy v korytech vodních toků. Odstraňovat překážky a cizorodé předměty z koryta vodního toku a udržovat jeho břehy mají vlastníci těchto pozemků jen v případě, že tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, je-li k výkonu této činnosti třeba zvláštní odborné způsobilosti nebo je k jejich výkonu třeba použití speciální techniky. Tím je povinnost vlastníků pozemků koryt vodních toků významně omezena a prakticky se omezuje především na sekání trávy na březích koryt vodních toků a odstraňování náletových dřevin a překážek, které brání průtoku vodního toku. Vlastníci pozemků, na nichž leží koryta vodních toků, jsou rovněž povinni ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v jeho korytě.

Co je mou povinností, když jsem vlastníkem pozemku sousedícím s korytem vodního toku?

Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou (v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.) především povinni umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění uvedených v ustanovení § 49 vodního zákona. Jde především o oprávnění správce vodního toku vstupovat a vjíždět na pozemky cizích vlastníků při výkonu povinnosti správce vodního toku.

Vlastníkům pozemků, které se nacházejí ve stanovených záplavových územích vodních toků, může vodoprávní úřad uložit zpracování povodňových plánů, je-li to třeba s ohledem na způsob užívání pozemků.

 

3) Povinnosti vlastníků nemovitostí při ochraně před povodněmi

Vodní zákon definuje ochranu před povodněmi jako činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Ochrana před povodněmi se zajišťuje systematickou prevencí a operativními opatřeními. Každá fyzická nebo právnická osoba se musí před nebezpečím povodně chránit sama způsobem a měrou, kterou uzná za vhodnou, a měrou odpovídající míře nebezpečí povodně pro sebe nebo svůj majetek.

Vodní zákon ukládá v § 71 a 85 těm fyzickým a právnickým osobám, které vlastní nemovitosti v záplavových územích, nebo osobám, jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, některé povinnosti. Patří mezi ně například zpracování povodňového plánu na ochranu vlastněných nemovitostí a staveb, případně i pozemků, před povodněmi, povinnost provádět povodňové prohlídky ke zjištění stavu objektů v záplavovém území z hlediska možného ovlivnění odtokových poměrů za povodně a možného odplavení staveb, jejich částí a movitých věcí, na příkaz povodňového orgánu jsou povinni odstraňovat své věci a zařízení, které mohou zhoršit odtokové poměry nebo způsobit ucpání koryta vodního toku níže po toku, v době nebezpečí povodně nebo při povodni jsou povinni zajistit svou připravenost k řešení případných problémů a k provádění povodňových zabezpečovacích prací tak, že zabezpečují dosažitelnost pracovníků a dostupnost prostředků a techniky, které by mohly být při povodni potřebné.

Byl jsem vyplaven při povodni, mám nárok na náhradu škody?

Vlastníci nemovitostí, které byly při přirozené povodni poškozeny (tj. např. zaneseny bahnem, splávím, štěrkem nebo kameny, byla na nich zničena vegetace, poškozeny nebo zcela zničeny stavby) nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla, a to ani vůči státu, kraji nebo obci ani vůči správci vodního toku nebo vůči vlastníku vodního díla. Mají pouze nárok na pojistné plnění, pokud byli pojištěni proti škodám způsobeným povodní, a to vůči pojišťovně, s níž mají uzavřenou platnou smlouvu.