OPŽP – studie proveditelnosti

Logo

V rámci Operačního programu Životní prostředí http://www.opzp2007-2013.cz/ byly na Povodí Moravy, s.p. spolufinancovány studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření. Tyto studie vychází z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP a slouží jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí. 

 • Juhyně – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 0,000 (soutok s Bečvou) až ř. km 8,400 (Kelč)
 • Svratka – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 26,370 (Rajhrad) až ř.km 30,617 (Modřice) včetně výustní trati Bobravy
 • Litava _ přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 5,000 (Měnín) až ř.km 16,000 (Újezd u Brna)
 • Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dyje a Kyjovky
 • Bečva – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy v úseku ř. km 42,000 (Teplice nad Bečvou) až ř.km 57,000 (Lhotka nad Bečvou)
 • Dyje – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 69,500 (ústí Jevišovky) až ř.km 83,600 (Hevlín)
 • Svratka II – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) – 26,370 (Rajhrad – Holasice)
 • Litava II – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 16,000 (Újezd u Brna) až ř.km 24,000 (Slavkov u Brna)
 • Moravská Dyje – přírodě blízká protipovodňová opatření – obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 43,880 (Dolní Dvorce) až ř.km 50,750 (Nevcehle)
 • Povodí horní a střední Moravy – vyhodnocení hydromorfologického stavu a návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření na vybraných vodních tocích (490 km) dle požadavků Rámcové směrnice o vodách
 • Bobrůvka, ř. km 4,500 - 9,350 od ústí Libochovky po Vrbku – přírodě blízká protipovodňová opatření
 • Morava, ř. km 269,500 - 271,550 - přírodě blízká protipovodňová opatření
 • Okluky - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 0,000 - 6,680
 • Studie vodního prostředí na Svitavsku
 • Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků
 • Bobrava, km 16,242 - 29,520, od Radostického mlýna nad Rosice – přírodě blízká protipovodňová opatření
 • Vlára, km 18,632 - 31,450, revitalizace toku a nivy od soutoku s Brumovkou po Vrbětice – přírodě blízká protipovodňová opatření
 • Rokytná, km 69,781 - 88,850 od soutoku se Štěpánovickým potokem po pramen – přírodě blízká protipovodňová opatření
 • Svratka, km 163,000 - 170,400 - přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec
 • Migrační zprůchodnění řeky Moravy a jejích ramen od Hodonína po Litovelské Pomoraví
 • Zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích Rokytná, Jihlava a Dyje
 • Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Moravy a dílčím povodí Dyje 
 • PBPPO v povodí Želetavky a dalších kritických povodích nad Vranovskou přehradou