Činnost podniku

Povodí Moravy, s.p. zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy. Na území o rozloze 21 133 km2 spravuje celkem:

 • 10 835 km vodních toků (z toho 3 760 významných vodních toků)
 • 1 060 km ochranných hrází
 • 29 významných vodních nádrží
 • 135 ostatních vodních nádrží
 • 171 jezů a 94 stupňů
 • 13 plavebních komor
 • a 15 malých vodních elektráren

Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Náměšti nad Oslavou, Olomouci a Uherském Hradišti. Celkem podnik působí na území 7 krajů a 67 obcí s rozšířenou působností.

Základní činnosti jsou určeny zakládací listinou a vyplývají ze zákonných norem, zejména zákona č. 254/2001 Sb. " o vodách", zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích" a zákona č. 77/1997 Sb. " o státním podniku" v platném znění. Jedná se zejména o:

 • správu a údržbu významných a určených drobných vodních toků včetně toků hraničních
 • provozování a údržbu vodních děl
 • zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod
 • investiční činnost včetně protipovodňových opatření
 • sledování stavu a péči o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, přípravu a zajišťování jejich úprav
 • poskytování technických, ekonomických a jiných údajů na vyžádání vodoprávních úřadů, podávání podnětů, návrhů a vyjádření pro správní rozhodování na úseku státní správa ve vodním hospodářství
 • vytváření podmínek pro oprávněná nakládání s vodami
 • spolupráci při zneškodňování havárií na vodních tocích
 • řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy
 • činnost v oblasti plánování podle vodního zákona
 • činnost akreditovaných laboratoří
 • geodetické služby
 • poradenská činnost
 • výroba elektrické energie
 • rybné hospodářství.

Hlavní předmět podnikání