Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Název podniku

Povodí Moravy, s.p.


Důvod a způsob založení

Povodí Moravy, s.p., vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Moravy, a. s. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství. Povodí Moravy, s. p., je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit; vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.

Organizační struktura

viz: www.pmo.cz 

Kontaktní údaje

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 602 00 Brno
tel.: 541 637 200
fax: 541 211 403
datová schránka: m49t8gw

podatelna@pmo.cz 

Bankovní spojení: KB Brno – venkov, č.ú.: 29639641/0100

IČO:70890013 

DIČ:CZ70890013


Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících platných právních předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Statut Povodí Moravy, s.p.

Postup při získávání informací

Žadatel, je-li fyzickou osobou uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu; právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování; telefonické a e-mailové spojení, a případně preferovaný způsob předání informace (např. DS, e-mail, poštou).

Povodí Moravy, s. p., posoudí obsah každé podané žádosti a:

  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti;
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Povodí Moravy, s. p., žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli;
  3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní. Pokud se žádost týká velkého objemu informací je Povodí Moravy, s. p., oprávněn náklady spojené s jejich vyhledáním, pořízením kopií apod. požadovat. V tomto případě Povodí Moravy, s. p., oznámí žadateli výši požadované úhrady a žadatel písemně potvrdí souhlas s úhradou nákladů spojených s informací.
  4. pokud Povodí Moravy, s. p., ve stanovené lhůtě žádosti o informaci, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom písemné rozhodnutí.


Postup při podání opravného prostředku proti rozhodnutí

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení žadateli, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na kontaktní adresy.


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně u Povodí Moravy, s. p., a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.


Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsme oprávněni žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povodí Moravy, s. p., může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
viz. www.pmo.cz

Informace poskytované ústně: úhrada se nepožaduje.

Sazebník úhrad 

Výroční zprávy (viz www.pmo.cz)

Výroční zpráva za rok 2016 dle informačního zákona

Výroční zpráva za rok 2017 dle informačního zákona

Výroční zpráva za rok 2018 dle informačního zákona

Výroční zpráva za rok 2019 dle informačního zákona

Výroční zpráva za rok 2020 dle informačního zákona

Výroční zpráva za rok 2021 dle informačního zákona

Výroční zpráva za rok 2022 dle informačního zákona

Výroční zpráva za rok 2023 dle informačního zákona

Poskytnuté informace za roky 2016-2019

Poskytnuté informace za roky 2020-2021

Poskytnuté informace za rok 2022

Poskytnuté informace za rok 2023

Poskytnuté informace za rok 2024