Výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření v Olomouci se blíží

Další významný krok k ochraně Olomouce před povodněmi se blíží. Připravena je IV. A etapa protipovodňových opatření, která řeší ochranu zástavby městské části Nový Svět a Nemilany. Povodí Moravy, s.p. aktuálně vypsalo výběrové řízení na zhotovitele a se samotnou výstavbou plánuje začít na podzim.

Připravovaná IV.A etapa řeší zajištění protipovodňové ochrany zástavby města Olomouc, konkrétně městských částí Nový Svět a Nemilany, na průtok 650 m3/s pomocí přírodě blízkých protipovodňových opatření. „Projekt zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravobřežní odsazenéochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene, u kterého vznikne nová tůň,“ popisuje rozsah prací generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák. Tato etapa má nyní pravomocné povolení a dokončenou prováděcí dokumentaci stavby. Na konci května Povodí Moravy podalo žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, nyní bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Předpokládáme, že zhotovitele vysoutěžíme do konce září a do stejné doby získáme i příslib dotace od poskytovatele. Pokud se vše odehraje bez komplikací, tak realizace protipovodňových opatření začne letos na podzim pracemi vázanými na období vegetačního klidu,“ uvádí dále Gargulák.

Řešení projektu IV. A etapy se opírá zejména o přírodě blízké principy jako je například posílení rozlivu do nivy, vytvoření kapacitního koryta s přírodě blízkou kynetou nebo znovunapojení odstaveného (mrtvého) ramene. „Revitalizace Mrtvého ramene na levém břehu je pro mě klíčovým ekologickým prvkem, protože přesně to je revitalizace říčního systému. Po provedené revitalizaci již Mrtvé rameno nebude mrtvé, naopak zde počítám s výraznou přirozenou reprodukcí těch ryb, které pro ni nemají podmínky v hlavním toku, protože ryby nedělíme jen dle prostředí, ve kterém žijí, ale i dle reprodukčních skupin podle podkladu k výtěru, kam kladou jikry,“ chválí přínos projektu pro přírodu Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí města Olomouc.

Výstavba IV. A etapy ochrany před povodněmi je součástí ucelených stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody na území Olomouce vznikající při povodňových průtocích do výše 650 m3/s (téměř čtyřsetletá povodeň). Navazuje tak na nedávno dokončenou II. B etapu zajišťující ochranu v samotném centru města. Realizací této fáze dojde ke zvýšení ochrany před povodněmi v oblasti u přibližně 2 275 obyvatel.

Investorem akce v předpokládaných nákladech 300 mil. Kč je státní podnik Povodí Moravy. Financování bude zajištěno prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí, podílet se bude také statutární město Olomouc.

Fotografie pro média:

Situační výkres IV. A etapy PPO Olomouc
Situační výkres širších vztahů: přírodě blízká PO na pravém...
stáhnout originál (PNG, 2 MB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308