Protipovodňová ochrana Olomouce získala ocenění Vodohospodářská stavba roku

Protipovodňová opatření města Olomouce (II. B etapa) se stala Vodohospodářskou stavbou za rok 2022. Ocenění převzal generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Stavba získala ocenění v kategorii staveb s investičními náklady nad 50 mil. sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2022 vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR. Akce získala záštitu ministra zemědělství a ministra životního prostředí. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v rámci slavnostního setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody, které se konalo 22. března v Kongresovém centru v Praze. Cenu převzal generální ředitel Povodí Moravy, s. p. společně s projektanty Sweco Hydroprojekt a. s. a AQUATIS a. s.

 

„Morava, Olomouc zvýšení kapacity koryta, etapa II.B“

jako „Vodohospodářská stavba roku 2022“ v kategorii II, podkategorii stavby o investičních nákladech nad 50 mil. Kč.

Po vyhodnocení katastrofální povodně z roku 1997, náročné projektové přípravě a dořešení složitých majetkoprávních vztahů, byla zahájena realizace protipovodňové ochrany (PPO) města Olomouc – největší stavebně technická akce, kterou státní podnik Povodí Moravy připravil a realizoval od povodní v roce 1997. Celý projekt se týká rozsáhlých stavebních úprav na 14 km řeky Moravy na území Olomouce s cílem maximálně omezit škody vznikající při povodňových průtocích do výše 650 m3/s (téměř čtyřsetletá povodeň).

V roce 2022 Povodí Moravy, s.p. úspěšně dokončilo jednu z nejsložitějších etap této protipovodňové ochrany, II. B etapu, v samotném historickém centru města.

Celkové stavební náklady činily 658,1 mil. Kč bez DPH.

Základní informace

II. B etapa je částí protipovodňové ochrany města Olomouc, která navazuje na dokončenou I. etapu a etapu II. A, jejímž účelem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města, čímž ochrání přibližně 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliardy korun.

V rámci II. B etapy byl upraven a rozšířen pravý i levý břeh řeky v oblasti nad železniční tratí Olomouc – Želechovice. Dále byly doplněny hráze a nábřežní zídky a od ul. Šmeralova bylo rozšířeno nábřeží. V prostoru levého břehu nad mostem Kosmonautů byly vybudovány protipovodňové zdi v kombinaci se zvýšeným terénem, který vymezuje nový park u tř. Kavaleristů. Na konci přechází znovu do protipovodňové zdi vedoucí kolem ZUŠ Žerotín až k soutoku s Bystřicí. Levobřežní berma nového nábřeží začíná u Kasáren 9. května (cca 120 m nad ústím Bystřice) a je zřízena až do konce stavby, tj. nad most v ulici Komenského. Celková délka veškerých zdí a hrází vybudovaných v rámci této etapy činí 2 438 m.

Mezi mosty na ulici Komenského a na Masarykově třídě vznikly nové snížené bermy. Pravobřežní široká berma je vydlážděna kamennou dlažbou a je tak nově přístupná pro veřejnost. Stávající kapacitně nevyhovující mosty na ulicích Masarykova a Komenského byly nahrazeny mosty novými a součástí stavby byly také dvě křižovatky na ulici Komenského.

Nezbytně proběhlo přeložení tramvajové trati, kanalizačních sběračů a dalších inženýrských sítí. Fakticky se tedy jedná o komplex staveb různého charakteru – jak vodohospodářská část, tak dopravní. Obě si vyžádaly řadu přeložek inženýrských sítí všeho druhu. Se stavbou byla spojena i řada dílčích správních řízení, jak pro změnu stavby, tak pro kolaudační souhlasy – těch bylo v průběhu let vydáno celkem 21.

Přípravné práce začaly už na podzim roku 2017 a celá etapa byla dokončena na konci roku 2022. Poslední kolaudací byla kolaudace vodohospodářská na levém břehu mezi mosty Komenského a Masarykova a kolaudační souhlas byl vydán 7.12.2022.

Průběh stavby

Výstavba ochrany Olomouce před povodněmi, přestože se jednalo o velmi technicky složitou a organizačně náročnou stavbu, probíhala bez vážnějších komplikací.

Hlavní práce odstartovaly 3. dubna 2018. Po instalaci provizorní lávky pro pěší i cyklisty a přeložení inženýrských sítí došlo k úplnému uzavření prvního ze dvou historických mostů, mostu na ulici Komenského. Dobu úplné uzávěry tohoto mostu se v průběhu stavby podařilo zkrátit z plánovaných 20 měsíců na 15 měsíců.

V březnu 2019 provedlo Povodí Moravy, s. p. změnu v postupu prací. Změna spočívala v provedení menšího množství pilot, což vedlo k menšímu množství vrtů a zkrácení celkové doby práce vrtné soupravy. Nový postup byl šetrnější k okolním domům (hluk, vibrace) a širší průměr pilot lépe stabilizoval okolní domy a celé nábřeží. 

Plánované otevření mostu na ulici Komenského a jeho zkušební užívání se uskutečnilo 18. prosince 2019. V průběhu zkušebního užívání byl již most otevřen pro vozidla hromadné dopravy, integrovaného záchranného systému a pěší. Až po úplném otevření mostu v Komenského ulici se od března 2020 uzavřel most na Masarykově třídě.

Kvůli nezbytnému rozšíření koryta byl most na Masarykově třídě nevyhovující. V létě 2021 stavaři vyvrtali a vybetonovali v korytě Moravy poslední 4 piloty z více než tisíce. Posloužily k založení poslední části mostního pilíře, na který byla umístěna návodní polovina konstrukce nového mostu. Nový most přes řeku Moravu na Masarykově třídě byl veřejnosti otevřen 1. 7. 2022.

Nový most je ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celkové délka je 63,3 m a šířka 26,3 m. Tento most společně s náplavkou tvoří hlavní dominanty nového nábřeží. Originální stavba přezdívaná Rejnok dostala oficiální pojmenování po jednom z nejvýraznějších umělců a řemeslníků barokní Olomouce, kamenickému mistru a sochaři Václavu Renderovi. Obyvatelé Olomouce získali nejen požadovanou ochranu před povodněmi, ale i moderní volnočasovou zónu nabízející atraktivní prostředí s přístupem k řece.

Práce probíhaly také s ohledem na historickou hodnotu stávajících břehových zdí. V části mezi mosty proto stavaři nejprve rozebrali původní historickou zeď, následně rozšířili koryto, dokončili ražbu kanalizačního sběrače a betonování pilot a samotný obklad břehové zdi sestavili zpět z původních pískovcových kamenů dle požadavku orgánů památkové péče.

Celková doba trvání prací na jedné z největších investičních akcí v novodobých dějinách Olomouce byla 55 měsíců. Stavba téměř všech stavebních objektů byla dokončena řádně v termínu. Došlo pouze k dílčím zdržení na levém břehu, který však není přístupný veřejnosti. Důvodem zpoždění prací na levém břehu je souběh několika faktorů. Stavba probíhala takřka dva roky v režimu řady omezení, která způsobila epidemie koronaviru. Na to navázala krize ve stavebnictví, kdy zhotovitel stavby řešil výpadky dodávek některých materiálů, zejména kamene. V říjnu 2020 navíc během povodně došlo k zaplavení části stavby a stavební práce musely být přerušeny.

Estetický přínos stavby

V závěrečném hodnocení je nutno zmínit nezanedbatelný estetický přínos stavby protipovodňové ochrany a vytvoření nových prostor pro trávení volného času obyvatel města. V úseku tzv. Envelopy na pravém břehu a vytvoření nového parku při ulici Kavaleristů na břehu levém došlo k zásadní proměně území a zvýšení či vůbec umožnění jeho využívání občany. 

Samostatnou kapitolou je vytvoření náplavky na pravém břehu v délce 350 m. Na náplavce bude možné provozovat drobné občerstvení, půjčovny lodiček či šlapadel a lidé zde zažijí i různé společenské aktivity jako koncerty či různá představení. Součástí náplavky jsou úvaziště pro lodě určené k nástupu a výstupu cestujících. Úvazišť je na náplavce několik, jsou rozmístěny zhruba po padesáti metrech. Pro posezení lidí jsou na několika místech náplavky umístěny pískovcové sedáky a nad náplavkou budou dvě vyhlídkové terasy s lavičkami, pítkem a stromy. V Blahoslavově ulici jsou vysázeny stromy, konkrétně olše, a na protilehlém Nábřeží javory. V Blahoslavově ulici přibydou ještě popínavé rostliny, které ozelení kamennou stěnu nábřeží.

Informovanost veřejnosti

Jakákoliv stavba prováděná v centru města má dopad na jeho obyvatele. Po dobu stavebních prací proto bylo veřejnosti k dispozici několik kontaktních pracovníků včetně dispečerů Dopravního podniku města Olomouc a byla vytvořena speciální webová stránka, kde vždy byly zveřejňovány aktuální informace občanům. Povodí Moravy, s. p. také několikrát v průběhu stavby, ale i před samotným zahájením stavby, pořádalo ve spolupráci s vedením města veřejné besedy s občany, kde byla zdůvodněna nutnost prací, představen nejbližší postup prací a zodpovězeny dotazy. Veřejnost byla také pravidelně informována o stavu prací prostřednictvím médií, se kterými Povodí Moravy, s.p. intenzivně komunikovalo.

Zabezpečení domů v blízkosti stavby

Zásadním bodem prací bylo zabezpečení domů v bezprostřední blízkosti stavby. K tomu nechalo Povodí Moravy, s. p. učinit nejen několik odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhal také nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledovaly stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měřily stav trhlin, náklony i vibrace. Množství a intenzita geotechnického monitoringu udělala ze stavby protipovodňové ochrany jedno z nejpřísněji střežených míst v zemi.

Všechna dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv stavby na bezpečnost obyvatel žijících v blízkosti staveniště, ani jejich majetku. Samotný monitoring však bude probíhat ještě 3 roky po dokončení stavby.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 22. března 2023, 14:19aktualizováno 22. března 2023, 14:23 štítky: PPO Olomouc,