Na jaře Povodí Moravy zahájí stavbu další etapy protipovodňové ochrany Olomouce

Další významný krok k ochraně Olomouce před povodněmi se blíží. Připravena je IV. A etapa protipovodňových opatření, která bude mít významný ekologický přínos a vyřeší ochranu zástavby městské části Nový Svět a Nemilan. Povodí Moravy na konci října vybralo zhotovitele. Ještě během zimy zahájí přípravu stavby. S ohledem na zájmy ochrany přírody odstartují práce na jaře 2024. 

Připravovaná IV. A etapa řeší zajištění protipovodňové ochrany jižní zástavby města Olomouc, konkrétně městských částí Nový Svět a Nemilany, na průtok 650 m3/s pomocí přírodě blízkých protipovodňových opatření. V červenci vypsalo Povodí Moravy výběrové řízení na zhotovitele stavby protipovodňové ochrany a na konci října vybralo společnost, která stavební práce provede. Stavba tak může na jaře odstartovat. „Naše řešení se opírá o princip, kdy k rozlivu dochází mimo zastavěné území. Povodňové vody nenarazí při opouštění území města na žádné překážky a volně se rozlijí do krajiny. To pozitivně ovlivní celou městskou trať v Olomouci a současně i v obcích níže po toku tak, že dojde ke zmírnění síly povodňové vlny. Úspěšně jsme dokončili výběrové řízení a vybrali zhotovitele další etapy protipovodňových opatření Olomouce. V tuto chvíli už jen čekáme na přidělení dotace, k čemuž by mělo dojít v řádu dnů až týdnů. S ohledem na zájmy ochrany přírody zahájíme práce na jaře,“ říká investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Zahájit práce ještě v průběhu podzimu není možné kvůli hnízdění netopýrů. Po konzultaci s orgány ochrany přírody zahájí vodohospodáři práce na protipovodňových opatření na jaře. „Čtvrtá A etapa je přírodě blízkým protipovodňovým opatřením v souladu s veřejným zájmem ochrany přírody. Zejména z důvodu výskytu zvláště chráněných netopýrů byly při povolování kácení dřevin stanoveny přísné podmínky,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí města Olomouc Petr Loyka.

Řešení projektu IV. A etapy se opírá zejména o principy jako je revitalizace, obnova původní říční trasy, posílení rozlivu do nivy, vytvoření kapacitního koryta s meandrující kynetou nebo znovunapojení odstaveného ramene. „Projekt zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravobřežní odsazené ochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene, u kterého vznikne nová tůň,“ popisuje rozsah prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Kromě protipovodňové úlohy bude mít opatření také významný adaptační potenciál. S ohledem na množství ekologických prvků se bude lokalita dále přirozeně rozvíjet a stane se velkým lákadlem pro obyvatele Olomouce.

Výstavba IV. A etapy ochrany před povodněmi je součástí ucelených stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody na území Olomouce vznikající při povodňových průtocích do výše 650 m3/s (téměř čtyřsetletá povodeň). Výraznou přidanou hodnotou je využití přírodě blízkých prvků, díky kterým vznikne v jižní části města adaptační opatření vhodné k procházkám a dalšímu trávení volného času. Navazuje na nedávno dokončenou II. B etapu zajišťující ochranu v samotném centru města. Realizací této fáze dojde ke zvýšení protipovodňové ochrany pro přibližně 2 275 obyvatel.

Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy. Celkové investiční náklady akce představují 170 mil. Kč, což je částka, která vzešla z veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby. Financování bude zajištěno prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí, podílet se bude také statutární město Olomouc.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 10. listopadu 2023, 10:09 štítky: Olomouc, PPO Olomouc, revitalizace,